شرکت پل ایده آل پارس
Skip Navigation LinksPIP / محصولات / تولیدات / لوازم آزمایش‌های میکروسکوپی و رنگ‌آمیزی - صفحه 1
ترالی حمل فایل
ترالی حمل فایل
فایل نگهداری بلوک بافت
فایل نگهداری بلوک بافت
فایل نگهداری تیشوکاست
فایل نگهداری تیشوکاست
فایل نگهداری لام
فایل نگهداری لام
لام ساده میکروسکوپ
لام ساده میکروسکوپ
ست  رنگ آميزي
ست رنگ آميزي
جار رنگ آمیزی درب دار
جار رنگ آمیزی درب دار
سبد رنگ آمیزی دسته دار
سبد رنگ آمیزی دسته دار
لام گوده دار سرولوژی سفید
لام گوده دار سرولوژی سفید
لام گوده‌دار سرولوژی
لام گوده‌دار سرولوژی
سینی رنگ آمیزی با جای لام شیاردار
سینی رنگ آمیزی با جای لام شیاردار
جای لام شیاردار
جای لام شیاردار
جعبه نگهداري لام
جعبه نگهداري لام
فولدر لام تک خانه
فولدر لام تک خانه
فولدر لام دو خانه
فولدر لام دو خانه
1