شرکت پل ایده آل پارس
Skip Navigation LinksPIP / محصولات / تولیدات / سیفتی‌باکس SafetyBox - صفحه 1
حجم* 0.3  0.5 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 7 8.5 9.5 11.5 12 15 22 25 26.3 30
مدل Ra√
a√ a√ a√
a√
a√ a√ a√
b√ b√ b√
b√
مدل C
d√ d√ d√
d√


d√
c√


c√
 مدل P e√ مدل XL
*تمامی حجم ها به لیتر می باشد 

+  مدل C :  بدنه دایره ای 

+  مدل R  :  بدنه چهار گوش 

+  مدل P  :   جیبی

+  مدل XL :  برای پسماندهای حجیم و طویل سیفتی باکس۳لیتریCplus
سیفتی باکس۳لیتریCplus
سیفتی باکس 5 لیتریCplus
سیفتی باکس 5 لیتریCplus
سیفتی باکس جیبی
سیفتی باکس جیبی
سیفتی باکس 2 لیتری RCplus
سیفتی باکس 2 لیتری RCplus
سیفتی باکس 3 لیتری RCplus
سیفتی باکس 3 لیتری RCplus
سیفتی باکس 4 لیتری RCplus
سیفتی باکس 4 لیتری RCplus
سیفتی باکس 5 لیتری RCplus
سیفتی باکس 5 لیتری RCplus
سیفتی باکس 6 لیتری RCplus
سیفتی باکس 6 لیتری RCplus
سیفتی باکس 7 لیتری RCplus
سیفتی باکس 7 لیتری RCplus
سیفتی باکس XL
سیفتی باکس XL
سیفتی باکس ۲/۵ لیتری
سیفتی باکس ۲/۵ لیتری
سیفتی باکس ۳/۵ لیتری
سیفتی باکس ۳/۵ لیتری
سیفتی باکس ۴ لیتری
سیفتی باکس ۴ لیتری
سیفتی باکس ۴/۵ لیتری
سیفتی باکس ۴/۵ لیتری
سیفتی باکس ۵/۵ لیتری
سیفتی باکس ۵/۵ لیتری
سیفتی باکس ۸/۵ لیتری
سیفتی باکس ۸/۵ لیتری
1 2