شرکت پل ایده آل پارس
Skip Navigation LinksPIP / محصولات / تولیدات / سیفتی‌باکس SafetyBox - صفحه 1
حجم* 0.3  0.5 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 7 8.5 9.5 11.5 12 15 22 25 26.3 30
مدل Ra√
a√ a√ a√
a√
a√ a√ a√
b√ b√ b√
b√
مدل C
d√ d√ d√
d√


d√
c√


c√
 مدل P e√ مدل XL
*تمامی حجم ها به لیتر می باشد 

+  مدل C :  بدنه دایره ای 

+  مدل R  :  بدنه چهار گوش 

+  مدل P  :   جیبی

+  مدل XL :  برای پسماندهای حجیم و طویل سیفتی باکس جیبی
سیفتی باکس جیبی
سیفتی باکس XL
سیفتی باکس XL
سیفتی باکس ۲/۵ لیتری
سیفتی باکس ۲/۵ لیتری
سیفتی باکس ۳/۵ لیتری
سیفتی باکس ۳/۵ لیتری
سیفتی باکس ۴ لیتری
سیفتی باکس ۴ لیتری
سیفتی باکس ۴/۵ لیتری
سیفتی باکس ۴/۵ لیتری
سیفتی باکس ۵/۵ لیتری
سیفتی باکس ۵/۵ لیتری
سیفتی باکس ۸/۵ لیتری
سیفتی باکس ۸/۵ لیتری
سیفتی باکس ۹/۵ لیتری
سیفتی باکس ۹/۵ لیتری
سیفتی باکس ۱۱/۵ لیتری
سیفتی باکس ۱۱/۵ لیتری
سیفتی باکس ۱۵ لیتری
سیفتی باکس ۱۵ لیتری
سیفتی باکس ۲۲ لیتری
سیفتی باکس ۲۲ لیتری
سیفتی باکس ۲۵ لیتری
سیفتی باکس ۲۵ لیتری
سیفتی باکس ۳۰ لیتری
سیفتی باکس ۳۰ لیتری
سیفتی باکس ۰/۵ لیتری
سیفتی باکس ۰/۵ لیتری
سیفتی باکس ۱/۵ لیتری
سیفتی باکس ۱/۵ لیتری
1 2