شرکت پل ایده آل پارس
Skip Navigation Links
نوزدهین نمایشگاه بین ال
نوزدهین نمایشگاه بین المللی ایران هلث
نوزدهین نمایشگاه بین المللی ایران هلث

 

 شرکت پل ایده آل پارس و پل ایده آل تجهیز مقدم شما دوستان عزیز را در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث گرامی می دارد.


26 الی 29 اردیبهشت ماه 1395 


سالنA 44  ( خلیج فارس ) - غرفه شماره 27 - رو به روی درب ورودی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1395/02/24 :نوشته شده در تاریخ